30 kandydat?w do zarz?du TVP

30 os?b startuje w konkursie na cz?onk?w zarz?du TVP. W pi?tek rada nadzorcza sp??ki otworzy?a koperty ze zg?oszeniami. Nazwisk kandydat?w na razie nie ujawniono. Jak uda?o si? dowiedzie? PAP, kandydatury zg?osili na pewno: obecny p.o. prezes TVP Juliusz Braun (kandyduje ze wskazaniem na prezesa) oraz obecny wiceminister rolnictwa Marian Zalewski (na cz?onka zarz?du). Obaj potwierdzili PAP, ?e kandyduj?.

Ponadto na nieoficjalnej gie?dzie nazwisk kandydat?w do zarz?du na korytarzach TVP wymienia si? m.in. obecnego cz?onka rady nadzorczej TVP Bogus?awa Piwowara, zawieszonego cz?onka zarz?du Paw?a Palucha, dyrektora TVP2 Rafa?a Rastawickiego czy by?ego szefa TVP1 S?awomira Zieli?skiego. PAP nie uda?o si? potwierdzi? tych doniesie? u samych zainteresowanych.

“Dzi? uda?o nam si? jedynie otworzy? koperty i sprawdzi?, czy zg?oszenia spe?niaj? wymogi formalne. Do kandydat?w, kt?rzy nie przekazali nam kompletu wymaganych dokument?w, zwr?cimy si? o ich uzupe?nienie. Maj? na to trzy dni” – powiedzia? w pi?tek PAP przewodnicz?cy rady nadzorczej TVP Stanis?aw Jekie?ek. Uzupe?nienia mo?na sk?ada? do 4 kwietnia w??cznie.

Biuro prasowe TVP poinformowa?o ponadto, ?e do godz. 16 w pi?tek wp?yn??y 32 koperty ze zg?oszeniami. “Po otwarciu 32 kopert rada nadzorcza stwierdzi?a, i? faktycznie zg?osi?o si? 30 os?b, gdy? w dw?ch przypadkach kandydaci do zarz?du TVP z?o?yli po dwie koperty” – poinformowa?a TVP.

Nast?pne posiedzenie rady nadzorczej odb?dzie si? 5 kwietnia i b?dzie ono po?wiecone merytorycznej ocenie zg?osze?, a w szczeg?lno?ci wy?onieniu kandydat?w do trzeciego etapu konkursu.

Jekie?ek powiedzia? PAP, ?e rada rozwa?a obecnie ujawnienie jedynie fina?owej 15 kandydat?w, kt?rzy przejd? do trzeciego etapu konkursu.

Nowy zarz?d b?dzie trzyosobowy. Rozmowy kwalifikacyjne kandydaci odb?d? w dniach od 12 do 14 kwietnia. W przeciwie?stwie do rozm?w, prowadzonych przez KRRiT z kandydatami do rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia, rozmowy z kandydatami do zarz?du TVP nie b?d? prowadzone w obecno?ci medi?w. Rada nadzorcza motywuje to obaw?, ?e rozmowy b?d? dotyczy?y “wewn?trznych spraw sp??ki i szczeg??owych koncepcji strategii, kt?rych upublicznienie by?oby niekorzystne dla TVP”.

Po zako?czeniu konkursu nowy zarz?d TVP – w my?l znowelizowanej Ustawy o rtv – powo?a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek rady nadzorczej.