Stadion Narodowy w Warszawie pomie?ci wi?cej kibic?w

Doskona?e wie?ci nadchodz? z budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, kt?ry b?dzie jedn? z aren Euro 2012. Stadion Narodowy b?dzie m?g? pomie?ci? ponad 58 tys. widz?w. To o blisko trzy tysi?ce wi?cej miejsc, ni? pierwotnie zak?adano w projekcie. Obiekt budowany z my?l? o mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej zamiast pierwotnych 55 920 miejsc, pomie?ci ich blisko trzy tysi?ce wi?cej – poinformowali pracownicy Narodowego Centrum Sportu, sp??ki zajmuj?cej si? budow? stadionu.

Sytuacj? na antenie “Orange Sport Info” skomentowa? Jerzy Grochulski. – Nie potrafi? odpowiedzie? jak to si? sta?o, ?e na stadionie powstanie wi?cej miejsc dla kibic?w. Mog? sobie wyobrazi?, i? zrezygnowano z niekt?rych rozwi?za?, takich jak lo?e dla VIP-?w i zast?piono je miejscami dla widz?w. Taka zmiana mo?e przynie?? tylko po?ytek, zar?wno dla organizator?w, jak i dla kibic?w – powiedzia? przewodnicz?cy Stowarzyszenia Architekt?w Polskich.

- Ucieszy?a mnie ta informacja. Im wi?cej miejsc, tym wi?cej ludzi na trybunach – stwierdzi? Micha? Listkiewicz. By?y prezes PZPN-u przyzna? jednak, i? zmiana ta nie wp?ynie na rozk?ad spotka? podczas Euro 2012. – Nie ma to znaczenia dla rozk?adu spotka?, nawet gdyby na Stadionie Narodowym przyby?o 20 tys. krzese?ek. W Polsce rozegrany zostanie mecz otwarcia i p??fina?, na Ukrainie p??fina? i mecz fina?owy. Uciesz? si? natomiast kibice, bowiem ten “naddatek” zostanie zg?oszony do UEFA, a zatem wi?cej widz?w obejrzy mecze podczas Euro. Sytuacja ta nie jest jednak odosobniona, r?wnie? przed mundialem w RPA okaza?o si?, ?e stadion w Johannesburgu b?dzie m?g? pomie?ci? wi?ksz? ilo?? kibic?w, ni? pierwotnie planowano – doda? polski delegat FIFA i UEFA.

Termin oddania Stadionu Narodowego to koniec czerwca 2011 roku. Oficjalne otwarcie nast?pi 27 sierpnia 2011 roku o godzinie 20:00, podczas spektaklu “Energia Pokole? – spektakl o pasji, marzeniach i emocjach”. Pierwsz? imprez? sportow? na obiekcie b?d? zawody “Red Bull X-Fighters”, a pierwszym spotkaniem pi?karskim – mecz Polska – Niemcy (6 wrze?nia).