Inwestycje za 43,5 mln euro z rezerwy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Zaplecze dydaktyczne dla student?w medycyny w Kielcach i nowa droga w Sandomierzu to m.in. inwestycje, na kt?re ?wi?tokrzyskie otrzyma 43,5 mln euro z krajowej rezerwy wykonania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ostateczny wyb?r inwestycji zale?y od KE.

Jak poinformowa? w ?rod? marsza?ek ?wi?tokrzyski Adam Jarubas, na budow? zaplecza dydaktycznego dla przysz?ego, lekarskiego kierunku studi?w na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przeznaczono 6,3 mln euro, na tworzenie kompleksowych teren?w inwestycyjnych – 6 mln euro, a na rozw?j nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej ponad 12 mln euro, za? na rozw?j ochrony ?rodowiska i energetyki blisko 9 mln euro.

Ponadto zarz?d wojew?dztwa zaplanowa? ponad 6,5 mln euro na prace planistyczne i przygotowawcze budowy nowego wojew?dzkiego szpitala dzieci?cego w Kielcach oraz ponad 3,6 mln euro na realizacj? projektu drogowego dla dotkni?tej skutkami powodzi prawobrze?nej cz??ci Sandomierza.

?rodki z krajowej rezerwy wykonania maj? by? podzielone na podstawie nowych konkurs?w, ewentualnie przypadn? wnioskodawcom, kt?rych projekty znalaz?y si? na listach rezerwowych w konkursach ju? rozstrzygni?tych.

Wed?ug Jarubasa, jest szansa, ?e Komisja Europejska zaakceptuje ?wi?tokrzyskie propozycje wykorzystania rezerwowych funduszy unijnych.

Dotacja z krajowej rezerwy wykonania to premia za efektywne kontraktowanie, certyfikowanie i wydatkowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Region ?wi?tokrzyski otrzyma? na realizacj? tego programu ponad 726 mln euro, do ko?ca 2010 r. wykorzysta? 29,6 proc. z tej puli.