Prezydent podpisa? nowelizacj? ustawy o grach hazardowych

Prezydent Bronis?aw Komorowski podpisa? nowelizacj? ustawy o grach hazardowych – poinformowa?a w pi?tek prezydencka kancelaria. Nowelizacja zak?ada m.in. zakaz organizowania i uczestnictwa w grach hazardowych w internecie. W sieci b?dzie za to mo?na zawiera? tzw. zak?ady wzajemne. Ustawa uwzgl?dnia r??nic? mi?dzy tzw. grami cylindrycznymi, grami w karty, grami na automatach – a zak?adami wzajemnymi.

W przypadku zak?ad?w wzajemnych internet jest tylko kana?em dystrybucji. Gracz zawiera zak?ad, a wynik nie jest generowany elektronicznie, zale?y od wsp??zawodnictwa czy zdarzenia. Takie zak?ady b?d? mog?y by? organizowane w internecie.

Zgodnie z ustaw?, s?u?by (np. celne) b?d? mog?y kontrolowa? organizowanie gier hazardowych i dokonane transakcje finansowe, a tak?e ?ciga? osoby, kt?re organizuj? nielegalne gry. S?u?by celne b?d? mia?y mo?liwo?? zapoznania si? z danymi telekomunikacyjnymi os?b, kt?re organizuj? nielegalne gry hazardowe oraz w nich uczestnicz?. W przypadku podejrzenia, ?e firma lub osoba pope?nia?a przest?pstwo skarbowe zwi?zane z nielegalnym organizowaniem gier hazardowych, S?u?ba Celna b?dzie mog?a blokowa? rachunki bankowe.

Ustawa zak?ada wprowadza te? pewne u?atwienia, zgodnie z kt?rymi zamiast pozwolenia na zorganizowanie loterii, np. przez szko?y, parafie czy domy dziecka, wystarczy zg?oszenie takiego przedsi?wzi?cia S?u?bie Celnej.

Chodzi o loterie, w kt?rych pula wygranych nie przekracza kwoty bazowej – 3,4 tys. z?. Dzi?ki temu nie trzeba b?dzie wyst?powa? o pozwolenie na zorganizowanie loterii do organ?w s?u?by celnej, co jest d?ugotrwa?? procedur?, a jedynie na 30 dni przed jej zorganizowaniem zg?osi? j? do tych organ?w.

Takie loterie s? powszechnie organizowane przez instytucje dobroczynne i plac?wki o?wiatowe. Urz?dzaj?cy tak? gr? dzia?a z regu?y w interesie publicznym, przeznaczaj?c uzyskane ?rodki na cele spo?eczne.