80 tys. os?b jest zagro?onych bankructwem

Nadmierne zad?u?enie w Polsce jest ju? faktem, cho? na razie dotyczy tylko kredyt?w konsumpcyjnych – wynika z opracowania Krajowego Rejestru D?ug?w przes?anego IAR. Co najmniej 80 tysi?cy os?b jest zagro?onych bankructwem. Warto?? niesp?acanych w terminie rat kredyt?w bankowych przekracza 31 miliard?w z?otych. Z tego powodu w ubieg?ym roku banki spisa?y na straty ponad 7 miliard?w z?otych. Chodzi g??wnie o kredyty konsumpcyjne. Oko?o 100 tysi?cy Polak?w ma zaci?gni?tych wi?cej ni? 10 takich po?yczek. Czterech na pi?ciu takich kredytobiorc?w nie radzi sobie ze sp?at? co najmniej jednej po?yczki.

Adam ??cki, prezes Krajowego Rejestru D?ug?w m?wi, ?e statystyki dotycz?ce kredyt?w zaci?gni?tych we frankach s? bardzo niepokoj?ce. Co prawda na razie zagro?one kredyty hipoteczne to tylko 1,85 procent wszystkich udzielonych po?yczek, a w przypadku kredyt?w we frankach szwajcarskich tylko 1,34 procent, ale wska?nik ten ca?y czas ro?nie. Na pocz?tku 2009 roku tylko 0,8 procent kredyt?w we frankach by?o zagro?onych.

Zdaniem Adama ??ckiego ju? teraz problemem s? kredyty konsumpcyjne. Ponad 17 procent z nich nie jest sp?acanych, podczas gdy rok wcze?niej ten wska?nik wynosi? 13 procent.

Jednocze?nie z bada? KRD wynika, ?e 17 procent polskich rodzin przeznacza co miesi?c na sp?at? sta?ych zobowi?za? ponad po?ow? swoich przychod?w. To oznacza, ?e albo ju? zbankrutowali albo s? na najlepszej drodze do tego.