G??bokie ci?cia na poczcie

Zarz?d Poczty Polskiej rozwa?a ostr? redukcj? oddzia??w rejonowych centrum Poczty (ORCP), z obecnych 62 pozosta? ma pozosta? ok. 20. Redukcje obejm? ich kierownictwo, a tak?e personel administracyjny, ??cznie ponad tysi?c os?b

Dla firmy redukcja stanowisk dyrektorskich w rejonach b?dzie oznacza? milionowe oszcz?dno?ci w skali roku. Wed?ug nieoficjalnych danych, szefowie ORCP zarabiaj? miesi?cznie wraz z premiami i dodatkami ok. 8-10 tys. z? brutto. Zmiany organizacyjne maj? dotkn?? te? centrali sp??ki.

Jak m?wi dobrze poinformowany pocztowiec, celem zarz?du jest przemodelowanie firmy w sp??k? rz?dz?c? si? takimi regu?ami, jakie obowi?zuj? w du?ych, mi?dzynarodowych korporacjach. “Powa?nie zostanie odchudzona administracja, a ca?y wysi?ek ma zosta? skupiony na us?ugowej roli przedsi?biorstwa” – podkre?la.

Inny rozm?wca ze sp??ki zapewnia “Rzeczpospolit?”, ?e na razie nie ma planowanych ci?? etat?w w?r?d pracownik?w okienek pocztowych i listonoszy. Tych ostatnich obj?? pilota? nowych zasad wynagradzania – pensja jest uzale?niona od tego, ile korespondencji dor?cz?.