Korupcja w wywiadzie skarbowym

Urz?dnicy resortu finans?w za ?ap?wki przekazywali tajne informacje mi?dzy innymi prywatnemu detektywowi – ustali?a “Rzeczpospolita”. Gazeta pisze, ?e Markowi N., g??wnemu specjali?cie w Departamencie Wywiadu Skarbowego w Ministerstwie Finans?w, i jego kole?ance Prokuratura Apelacyjna w Gda?sku zarzuci?a wzi?cie prawie 7 tysi?cy z?otych ?ap?wki. Oboje s? w areszcie. Grozi im do dziesi?ciu lat wi?zienia. Zdaniem informator?w gazety, zatrzymani na ?ap?wkach mogli zarobi? du?o wi?cej.

Wed?ug ustale? “Rzeczpospolitej”, ?ledczy s? pewni, ?e aresztowani wywiadowcy przekazali informacje o trzech osobach fizycznych i sp??ce z D?browy G?rniczej. Odbiorc? by? mi?dzy innymi prywatny detektyw z Bia?ej Podlaskiej, kt?rego firma zajmuje si? wywiadem gospodarczym.

Prokuratura nie ujawnia, gdzie trafia?y dane sprzedawane przez urz?dnik?w maj?cych dost?p do tajemnic skarbowych. Wed?ug ustale? “Rzeczpospolitej”, to w?a?nie b?dzie kluczowym w?tkiem sprawy. Jak twierdz? jej informatorzy, odbiorcami mog?y by? pot??ne firmy dzia?aj?ce w bran?y budowlanej.