Bank nie zawsze mo?e zablokowa? konto d?u?nika

Bank nie mo?e odm?wi? wyp?aty pieni?dzy, je?eli d?u?nik, zalegaj?cy na przyk?ad z zap?at? podatku lub mandatu, ma na swoim rachunku wi?cej pieni?dzy ni? wynosi kwota zaj?ta na sp?at? d?ugu – wyja?ni?a Komisja Nadzoru Finansowego. Z takimi w?a?nie utrudnieniami spotykaj? si? osoby, kt?rym bank blokuje dost?p do konta, nawet gdy zalegaj? z zap?at? niewielkiego mandatu. Alarmowa? o tym w sierpniu pose? Tadeusz Arkit.

To szczeg?lnie dotkliwe dla os?b przebywaj?cych za granic?. “Nie mog? pobra? pieni?dzy z konta, nie maj? na benzyn?, na bilet, na op?acenie hotelu – alarmowa? pose?. – Bankomaty nie wyp?acaj? im pieni?dzy, a spraw? wyja?ni? mo?na tylko osobi?cie, ju? w kraju”.

“Niedopuszczalna jest praktyka bank?w polegaj?ca na ograniczeniu dost?pu do ?rodk?w pieni??nych niepodlegaj?cych zaj?ciu” – stwierdzi?a Komisja Nadzoru Finansowego w pi?mie z 23 wrze?nia (nr DPP/024/702/2/11/MHG). Zdaniem komisji, bank nie mo?e w takiej sytuacji odm?wi? wyp?aty za pomoc? karty p?atniczej lub debetowej, daj?c d?u?nikowi jedynie mo?liwo?? pobrania pieni?dzy w kasie banku.

Zasady zajmowania rachunku bankowego KNF wyja?ni?, w odpowiedzi na interpelacj? pos?a Arkita, wiceminister finans?w Andrzej Parafianowicz. Przypomnia?, ?e urz?d skarbowy zajmuje wierzytelno?? (np. nieuregulowany w terminie podatek, niezap?acony mandat drogowy) przesy?aj?c do oddzia?u banku zawiadomienie o zaj?ciu d?ugu z rachunku bankowego d?u?nika. Zaj?cie zawsze dotyczy kwoty, na kt?r? sk?ada si? wysoko?? egzekwowanej nale?no?ci wraz z odsetkami za zw?ok? oraz koszty egzekucyjne. Urz?d wzywa jednocze?nie bank, by ten, bez jego zgody, nie wyp?aca? d?u?nikowi pieni?dzy z jego rachunku bankowego do wysoko?ci zaj?tej kwoty, tylko przekaza? j? urz?dowi skarbowemu na pokrycie egzekwowanego d?ugu.

Przez to bank wstrzymuje wszelkie wyp?aty z zaj?tego rachunku i zawiadamia o tym zaj?ciu inne oddzia?y banku, inne banki, poczt? oraz inne instytucje, kt?re mog?yby wyp?aci? pieni?dze d?u?nikowi z zaj?tego rachunku.

Zaj?cie nie dotyczy kwot wolnych od egzekucji. O tym, jakie kwoty nie mog? zosta? zaj?te m?wi art. 54 ust. 1 prawa bankowego oraz inne przepisy. To oznacza, ?e bank nie mo?e zaj?? pieni?dzy na rachunkach jednej osoby do wysoko?ci trzykrotnego przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw, bez wyp?at nagr?d z zysku. Nie mo?e te? zaj?? pieni?dzy na zas?dzone alimenty, renty zas?dzone tytu?em odszkodowania, a u przedsi?biorc?w – na bie??ce wyp?aty wynagrodze? za prac? wraz z nale?nym od nich podatkiem dochodowym i sk?adkami ZUS.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, odmowa wyp?acania przez banki kwoty wolnej od zaj?cia mo?e wynika? z tego, ?e taka kwota jest ustalana raz w toku danej egzekucji i nie ma znaczenia, ile rachunk?w bankowych ma d?u?nik w jednym czy kilku bankach. W praktyce bank nie mo?e zweryfikowa? informacji, czy inne banki wyp?aci?y d?u?nikowi kwot? woln? od zaj?cia. W efekcie mo?e doj?? do sytuacji, ?e d?u?nikowi zostanie wyp?acona wielokrotno?? tej kwoty. Ale mo?e si? te? zdarzy? tak, ?e bank, powiadomiony przez urz?d skarbowy o tym, i? inny z bank?w wyp?aci? ju? d?u?nikowi kwot? woln? od zaj?cia, sam odm?wi ju? takiej wyp?aty.