40 tys. z? dla bezrobotnego na za?o?enie firmy

Po 40 tys. z? dotacji mog? dosta? osoby bezrobotne z Warmii i Mazur, kt?re chc? za?o?y? firm? i rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?. Wnioski do punktu rekrutacyjnego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us?ug w Olsztynie zainteresowani mog? sk?ada? od pi?tku do 9 marca.

Jak powiedzia?a PAP koordynator projektu Monika Mazgaj program jest skierowany do os?b, kt?re w ostatnich 6 miesi?cach utraci?y prac? na skutek likwidacji miejsc pracy lub reorganizacji. “Zainteresowanie jest du?e, od rana ludzie dzwoni?, pytaj?c przede wszystkim o to, czy spe?niaj? kryteria uzyskania pomocy” – podkre?li?a Mazgaj. O dotacj? mog? ubiega? si? osoby z 6 powiat?w na Warmii i Mazurach: z W?gorzewa, Gi?ycka, Pisza, Mr?gowa, Olsztyna i Szczytna. Zanim osoba zainteresowana uzyska pomoc finansow? musi przedstawi? biznesplan i projekt przysz?ej dzia?alno?ci gospodarczej, kt?ry zostanie poddany ocenie. Beneficjenci przejd? szkolenia z zakresu ekonomii i podstaw prawnych, a tak?e mog? skorzysta? z warsztat?w psychologicznych, kt?re wzmocni? ich samoocen?. Jak powiedzia?a Mazgaj beneficjenci chc? zak?ada? firmy budowlane, ?wiadczy? us?ugi kosmetyczne, geodezyjne, ale tak?e projektowa? ogrody czy wn?trza. Kobiety ubiegaj?ce si? o dotacje chc? tak?e zajmowa? si? r?kodzie?em; tworzy? bi?uteri? czy odzie?. Beneficjenci nie b?d? musieli zwraca? dotacji pod warunkiem, ?e utrzymaj? swoje firmy, prowadz?c dzia?alno?? przez 12 miesi?cy. Wi?cej w Onecie:Mieszka?cy Warszawy zarabiaj? najwi?cejPFRON: wi?kszo?? niepe?nosprawnych mo?e pracowa?