Samborzec: poszukiwania gazu i ropy naftowej

Rozpocz??y si? badania sejsmiczne, maj?ce wykaza?, czy w gminie Samborzec (?wi?tokrzyskie) s? z?o?a ropy naftowej i gazu ziemnego. „W ubieg?ym roku uzyskali?my dwie koncesje, Sandomierz i Nisko, na poszukiwanie z??? konwencjonalnych, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. Tereny na pograniczu wojew?dztwa ?wi?tokrzyskiego i podkarpackiego wybrali?my na podstawie wnikliwej analizy geologicznej. W czwartek rozpocz??y si? wst?pne badania sejsmiczne terenu, kt?re potrwaj? do 10 wrze?nia” – powiedzia? w pi?tek PAP prezes sp??ki Sierra Bravo Micha? ?ywiecki.

Badania sejsmiczne prowadzi Geofizyka Toru? SA Polegaj? one na wytworzeniu i rejestracji fali sejsmicznej, kt?ra odbija si? od kolejnych warstw geologicznych ukrytych w ziemi. Wynik badania daje wiedz? o budowie geologicznej badanego rejonu i ewentualnych z?o?ach surowc?w naturalnych.

„Je?li analiza bada?, kt?ra potrwa kilka miesi?cy potwierdzi nasze przypuszczenia co do istnienia i wielko?ci z???, w przysz?ym roku planujemy pierwsze odwierty. B?d? to tak?e prace jeszcze badawcze” – dodaje Micha? ?ywiecki.

Tadeusz Solecki z Geofizyki Toru? SA podkre?la, ?e badania rozpocz?te w gminie Samborzec s? nieszkodliwe dla ?rodowiska, ludzi, zwierz?t, budynk?w czy infrastruktury komunalnej.

Wi?kszych obaw nie maj? tak?e w?adze gminy Samborzec. „W przysz?ym tygodniu mamy zaplanowane spotkanie z przedstawicielami sp??ki Sierra Bravo, na kt?rym chcemy porozmawia? o wszystkich kwestiach technicznych i ekologicznych. Dla naszych mieszka?c?w to bardzo wa?ne” – poinformowa?a PAP sekretarz gminy Samborzec Zofia Sacewicz.

Sierra Bravo sp. z o.o. jest inicjatyw? polsko-ameryka?sk?, stworzon? dla zarz?dzania koncesjami Sandomierz i Nisko, obejmuj?cymi ??cznie oko?o 200 hektar?w teren?w na pograniczu wojew?dztwa ?wi?tokrzyskiego i podkarpackiego. Jednym z udzia?owc?w sp??ki jest ameryka?skie przedsi?biorstwo Julfield LCC, poszukuj?ce z??? konwencjonalnych na terenie USA i Europy.