Google Bank i Apple Bank?

W ci?gu najbli?szych kilku lat w ?wiecie finans?w oczekuje si? rewolucji technologicznej, wraz z pojawieniem si? Google Bank i Apple Bank. Tak? opini? wyrazi?y badaczy Deutsche Bank.

Analitycy bankowi uwa?aj?, ?e tradycyjnym instytucjam finansowym jest bardzo trudno konkurowa? z IT-gigantami Google i Apple. W wyniku swojego zacofania technologicznego banki straci?y znaczn? cz??? rynku.

Dzi? tradycyjne banki zwracaj? wystarczaj?c? uwag? na rozw?j nowych technologii, takich jak us?ugi p?atnicze za po?rednictwem telefon?w kom?rkowych lub systemy p?atnotci internetowych.

Niemieckie bankierzy wskazuj?, ?e w ci?gu ostatnich kilku lat, zaufanie do systemu bankowego na ?wiecie znacznie spad?a. Na przyk?ad w Niemczech, banki maj? zaufanie u mniej ni? 60% populacji, w USA wynik jest jeszcze gorzej – mniej ni? 45%.

Lecz zaufanie do technologicznych mega-korporacji takich jak Google, Apple, PayPal, Amazon i eBay jest bardzo du?e. Firmy te maj? setki milion?w wspieraj?cych klient?w, kt?rzy s? gotowi spr?bowa? ich nowe us?ugi.

Opr?cz tego na perspektywy firm aktywnie inwestuj?cych w technologie mobilne, pozytywnie wp?ywa szybki wzrost sprzeda?y smartfon?w i tablet?w. Ro?nie te? liczba transakcji za pomoc? telefon?w kom?rkowych. W 2010 roku ich by?o ponad 280 miliard?w.

To mo?e odsun?? tradycyjne banki na rynku p?atno?ci, kt?re, chocia? nie przynosz? znaczne dochody, ale maj? stabilno??.

Do chwili obecnej niebankowe instytucje mia?y 6% rynku bezgot?wkowych p?atno?ci, w przysz?ym roku przewiduje Deutsche Bank, ich cz??? b?dzie przekracza?? 8%.

W odr??nieniu od bank?w IT-firmy inwestuj? w technologie znacznie wi?ksze zasoby i wyniki uzyskuj? lepsze: aktualizacje cz?ste, ci?g?e doskonalenie, aktywna praca z u?ytkownikami, dok?adne badania. W przeciwie?stwie do bank?w, kt?re oferuj? klientom n?dzny i niewygodny produkt przez wiele lat.