29 marca 2010

Fundacje inwestuj? coraz wi?cej

W rozmowie z "Parkietem" wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Tomasz Perkowski, odpowiedzialny m.in. za inwestycje kapita?owe, ujawni?, i? w r??ne instrumenty finansowe fundacja ma obecnie zainwestowane ponad 360 mln z?. Z tego za oko?o 60 mln z? kupi?a na w?asny rachunek obligacje skarbowe.

Tr?jmiejskie porty czekaj? na wielkie inwestycje

W najbli?szych pi?ciu latach w portach morskich w Gda?sku i Gdyni b?d? kontynuowane wielkie inwestycje portowe, w tym zwi?kszaj?ce dost?p do nich od strony l?du i morza. Zbudowanie dwutorowego mostu kolejowego nad Wis?? Martw?, kt?ry zast?pi stary i wyeksploatowany, jednotorowy most obrotowy na gda?skiej Przer?bce, b?dzie jedn? z licznych inwestycji portowych w Tr?jmie?cie.