30 marca 2010

Wsp?lne sieci gazowe Bia?orusi i Polski

Wed?ug bia?oruskiej agencji Bie?ta Polska i Bia?oru? s? zainteresowane po??czeniem sieci gazowych. Rozmowy na ten temat prowadzone s? na szczeblu rz?d?w w Mi?sku i Warszawie. Obu krajom zale?y r?wnie? na dywersyfikacji dostaw b??kitnego paliwa.