5 kwietnia 2010

Sopot poka?e, jak robi? gaz z morskich glon?w

Budowa biogazowni to ostatnio modny temat i propozycja g??wnie dla gmin wiejskich. Spotyka si? z sympati? r?wnie? w miastach - dowodem mo?e by? uzdrowisko Sopot. To miasto, wsp?lnie z polskimi i szwedzkimi naukowcami, innymi miastami oraz uniwersytetami realizuje projekt badawczy, po kt?rego urzeczywistnieniu by? mo?e w mie?cie lub jego pobli?u powstanie w?a?nie biogazownia. Unikatem w tym przedsi?wzi?ciu s?... morskie ...