11 kwietnia 2010

Eksperci: nie trzeba si? obawia? ataku na polsk? walut?

Nawet je?eli ze wzgl?du na zmian? na stanowisku prezesa NBP dosz?oby do ataku spekulacyjnego na polsk? walut?, to zachwianie kursu nie powinno by? du?e ani d?ugotrwa?e - uwa?aj? eksperci.