28 kwietnia 2010

Najem nie musi by? tak drogi

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego to spory wydatek. Tymczasem mo?na go unikn??. Jak wylicza dziennik, trzeba op?aci? wynagrodzenie notariusza oraz za opracowanie ?wiadectwa energetycznego. Wi?kszo?ci koszt?w, kt?re mog? si?ga? nawet kilku tysi?cy z?otych, mo?na jednak unikn??. Wystarczy, ?e wynajmuj?cy porozumie si? z najemc?. Mo?e by? to op?acalne, zw?aszcza je?li chodzi o sporz?dzenie ?wiadectwa energetycznego, kt?rego najemca mo?e, ale nie musi za??da? ...

Kolejki po akcje PZU

Do biura maklerskiego najlepiej przyj?? rano z got?wk? potrzebn? na zapisanie si? do zakupu akcji PZU. ?roda to ostatni dzie?, w kt?rym inwestorzy indywidualni mog? dokona? zapisu na akcje prywatyzowanego giganta ubezpieczeniowego. Zainteresowanie jest spore, a czas oczekiwania w sto?ecznych biurach maklerskich we wtorek waha? si? od 1,5 do 3 godzin.