1 maja 2010

Cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej sta?o si? “kotwic? dla gospodarki”

Zdaniem ministra do spraw europejskich, Miko?aja Dowgielewicza, cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej przynios?o Polsce same korzy?ci. Sta?o si? "kotwic? dla gospodarki", pozwoli?o zmniejszy? dystans cywilizacyjny do zamo?nej, "starej", Europy, otworzy?o granice, poprawi?o bilans handlowy, a fundusze pomocowe zabezpieczy?y przed kryzysem. Miko?aj Dowgielewicz podkre?li?, ?e jeste?my krajem zdecydowanie nowocze?niejszym i bogatszym. Przypomnia?, ?e w zesz?ym roku Polska sta?a si? si?dm? gospodark? ...