18 maja 2010

Gminy ?ataj? bud?et fotoradarami

Dla wielu samorz?d?w fotoradary sta?y si? maszynk? do zarabiania pieni?dzy, a pomagaj? im w tym prywatne firmy, przy okazji ?ami?c prawo. Sta?o si? to mo?liwe od 2004 roku, kiedy to stra?nicy miejscy dostali prawo u?ywania fotoradar?w do rejestrowania wykrocze? drogowych.

Kaczy?ski chce stworzy? “now? fal? polskiego kapitalizmu”

Nale?y przeci?? w?z?y gordyjskie, kt?re blokuj? rozw?j Polski, aby?my mogli szybko p?j?? do przodu - powiedzia? w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes PiS Jaros?aw Kaczy?ski. Uwa?a, ?e w celu zreformowania pa?stwa nale?y wypracowa? ponadpartyjny kompromis. Owe w?z?y gordyjskie to jego zdaniem sprawy, kt?rych od lat nie udawa?o si? rozwi?za?: budowa autostrad i dr?g ekspresowych, rozw?j cywilizacyjny wsi, wspomaganie budownictwa, zmniejszenie ...

Rolnicy: robi si? niebezpiecznie

Za s?o?cem t?skni? nie tylko mieszka?cy miast, ale tak?e rolnicy. Ci ostatni z coraz wi?kszym niepokojem spogl?daj? w niebo. Rolnicy z powiatu kolskiego w Wielkopolsce obawiaj? si?, ?e je?li deszcz nie przestanie pada? to zim? zabraknie paszy dla zwierz?t.