24 maja 2010

Ma?opolska: straty w obwa?owaniach mog? przekroczy? 300 mln z?

Ponad 300 mln z? mog? wynie?? straty w wa?ach przeciwpowodziowych i urz?dzeniach wodnych w Ma?opolsce po przej?ciu powodzi - poda? w poniedzia?ek Urz?d Marsza?kowski Wojew?dztwa Ma?opolskiego. Urz?dnicy zastrzegaj?, ?e ca?kowity rozmiar zniszcze? nie zosta? jeszcze w pe?ni oszacowany; b?dzie to mo?liwe dopiero po opadni?ciu wody. Jednak ju? teraz Ma?opolski Zarz?d Melioracji i Urz?dze? Wodnych szacuje, ?e tegoroczne straty b?d? wy?sze ...