Maj, 2010

Sp??ki w?glowe mog? stara? si? o 400 mln z? na inwestycje

Sp??ki w?glowe mog? ubiega? si? w tym roku o 400 mln z? bud?etowych dotacji na dofinansowanie inwestycji. Przed kilkoma dniami Komisja Europejska zatwierdzi?a umo?liwiaj?cy to program. Pieni?dze b?d? rozdzielane w drodze konkurs?w. Program pomocy inwestycyjnej dla sektora g?rnictwa w?gla kamiennego przedstawi? w Brukseli polski rz?d. Aby jego realizacja by?a mo?liwa, Komisja musia?a uzna? go za zgodny z traktatem o funkcjonowaniu ...

Urz?d Komunikacji Elektronicznej przestrzega przed drogimi sms

"Chcesz pozna? sw?j horoskop? Wy?lij sms na numer..." - oferty tego typu mo?na znale?? na wielu stronach internetowych. Taki sms mo?e kosztowa? ponad 40 z? - przestrzega Urz?d Komunikacji Elektronicznej. Opr?cz horoskopu kilkana?cie lub kilkadziesi?t z?otych mo?na zap?aci? za sms, kt?rego wysy?amy by pozna? swoje IQ, wzi?? udzia? w konkursie, czy uzyska? dost?p do zasob?w okre?lonego portalu internetowego. Informacja o ...

Cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej sta?o si? “kotwic? dla gospodarki”

Zdaniem ministra do spraw europejskich, Miko?aja Dowgielewicza, cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej przynios?o Polsce same korzy?ci. Sta?o si? "kotwic? dla gospodarki", pozwoli?o zmniejszy? dystans cywilizacyjny do zamo?nej, "starej", Europy, otworzy?o granice, poprawi?o bilans handlowy, a fundusze pomocowe zabezpieczy?y przed kryzysem. Miko?aj Dowgielewicz podkre?li?, ?e jeste?my krajem zdecydowanie nowocze?niejszym i bogatszym. Przypomnia?, ?e w zesz?ym roku Polska sta?a si? si?dm? gospodark? ...