9 czerwca 2010

Apteki tylko dla farmaceut?w

Samorz?d aptekarski chce, aby apteki mog?y nale?e? wy??cznie do farmaceut?w, domaga si? tak?e wprowadzenia limit?w przy uruchamianiu nowych plac?wek. Naczelna Izba Aptekarska przedstawia?a te postulaty ju? wcze?niej, ale bez rezultatu. Urz?dnicy Ministerstwa Zdrowia twierdzili, ?e wprowadzenie tych pomys??w w ?ycie by?oby niezgodne z prawem Unii Europejskiej, bo preferowa?oby jedn? z grup, kosztem innych.