14 czerwca 2010

Od poniedzia?ku reklamy maj? by? cichsze

Reklamy w radiu i telewizji nie mog? by? g?o?niejsze ni? poprzedzaj?ce je programy. Od poniedzia?ku nadawcy b?d? z tego rozliczani przez Krajow? Rad? Radiofonii i Telewizji. Je?li reklamy b?d? zbyt g?o?ne, nadawc?w dotkn? kary finansowe.