25 lipca 2010

PKP Cargo robi porz?dek ze starymi lokomotywami

Jak dowiedzia? si? „Rynek Kolejowy”, od pocz?tku roku w PKP Cargo trwa szeroko zakrojona akcja kasacji zb?dnego taboru, czyli lokomotyw i wagon?w, od lat odstawionych przy lokomotywowniach. Mo?e ona obj?? nawet ok. 5 tys. wagon?w i ok. 200 lokomotyw. Przewo?nik t?umaczy to potrzeb? uporz?dkowania taboru i wysokimi kosztami jego stacjonowania, ale pojawiaj? si? te? g?osy, ?e jest to zwyk?e marnotrawstwo.