3 stycznia 2011

Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wynios?y 22,156 mld z?

Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wynios?y 22,156 mld z?, co daje 88,6 proc. przychod?w planowanych na ubieg?y rok w wysoko?ci 25 mld z? - poinformowa?o Ministerstwo Skarbu Pa?stwa w komunikacie.

VAT na ksi??ki: wydawcy czuj? si? oszukani

Zastosowana przez Ministerstwo Finans?w interpretacja rozporz?dzenia o okresie przej?ciowym po wprowadzeniu 1 stycznia 2011 roku podatku VAT na ksi??ki przyczyni si? do powstania chaosu na rynku - napisali w li?cie otwartym wydawcy i ksi?garze. Od 1 stycznia 2011 roku w Polsce obowi?zuje 5-procentowa stawka podatku VAT na ksi??ki. Organizacje bran?owe wydawc?w i ksi?garzy przez kilka miesi?cy prowadzi?y z Ministerstwem Finans?w ...