11 stycznia 2011

Inwestycje zagraniczne wzrosn? o 42 proc.

886 mln euro osi?gn? w 2011 roku bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w wojew?dztwie ma?opolskim, b?d? o 42 proc. wy?sze w stosunku do roku ubieg?ego - prognozuje Ma?opolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG) w opublikowanym raporcie. Wed?ug prognoz opublikowanych we wtorkowym raporcie Ma?opolskiego Obserwatorium Gospodarki (MOG), bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w wojew?dztwie ma?opolskim w 2011 r. maj? wynie?? 886 mln euro, czyli b?d? o 42 ...

MI: w styczniu rz?d ma zaj?? si? projektem programu budowy dr?g

Pod koniec stycznia projekt Programu Budowy Dr?g Krajowych na lata 2011-2015 ma trafi? pod obrady Rady Ministr?w - poinformowa? we wtorek PAP rzecznik resortu infrastruktury Miko?aj Karpi?ski. "Konsultacje spo?eczne zosta?y zako?czone. W tej chwili trwa analiza i weryfikacja zg?oszonych wniosk?w i zapyta?" - powiedzia? Karpi?ski. Doda?, ?e w ramach konsultacji spo?ecznych wp?yn??o kilka tysi?cy zapyta?, uwag, wniosk?w i petycji.