2 marca 2011

ZUS: klienci pozytywnie oceniaj? nasze us?ugi

Ponad po?owa petent?w (57 proc.) pozytywnie ocenia obs?ug? klienta przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych, negatywnie - 12 proc. – wynika z badania Millward Brown SMG/KRC przeprowadzonego dla tej instytucji. Jak wynika z sonda?u telefonicznego przedstawionego na ?rodowej konferencji prasowej, bardzo dobrze o obs?udze wypowiada si? 17 proc. respondent?w, 40 proc. – raczej dobrze. Za? niezadowoleni, dziel? si? na 8 proc. oceniaj?cych ...

Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro

Polska mog?aby przyst?pi? do EMU, kiedy struktury instytucjonalne strefy euro by?yby naprawione. Naprawa ta nie nast?pi szybko, zatem Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro - poinformowa? minister finans?w Jacek Rostowski.