4 kwietnia 2011

30 kandydat?w do zarz?du TVP

30 os?b startuje w konkursie na cz?onk?w zarz?du TVP. W pi?tek rada nadzorcza sp??ki otworzy?a koperty ze zg?oszeniami. Nazwisk kandydat?w na razie nie ujawniono. Jak uda?o si? dowiedzie? PAP, kandydatury zg?osili na pewno: obecny p.o. prezes TVP Juliusz Braun (kandyduje ze wskazaniem na prezesa) oraz obecny wiceminister rolnictwa Marian Zalewski (na cz?onka zarz?du). Obaj potwierdzili PAP, ?e kandyduj?.

Sejm za poprawkami Senatu dotycz?cymi tworzenia sp??ek przez internet

Sejm zgodzi? si? w pi?tek na poprawki Senatu do nowelizacji kodeks?w: sp??ek handlowych i cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym (KRS). Dotycz? one m.in. powo?ywania sp??ek przez internet. Senat wprowadzi? dziewi?? poprawek do nowelizacji; wszystkie uzyska?y w pi?tek pozytywn? opini? Sejmu. Zgodnie z jedn? z poprawek, umowa sp??ki powo?ywanej przez internet b?dzie skutecznie zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego ...