29 grudnia 2012

Od 1 stycznia zmiany w systemie ?wiadcze? piel?gnacyjnych

Od 1 stycznia zmieni si? system ?wiadcze? piel?gnacyjnych: zasi?ek piel?gnacyjny b?dzie wy?szy (620 z?) i b?dzie przys?ugiwa? tylko rodzicom i najbli?szym krewnym dzieci niepe?nosprawnych, pojawi si? nowe ?wiadczenie - specjalny zasi?ek opieku?czy (520 z?). Nowelizacja ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych - zaproponowana przez rz?d - ma zracjonalizowa? zasady przyznawania ?wiadcze? piel?gnacyjnych i dostosowa? je do mo?liwo?ci finansowych pa?stwa. Wed?ug Ministerstwa Pracy i Polityki ...