23 czerwca 2014

Na inwestycje na ?wi?tokrzyskiej wsi – milion z?otych

Milion z?otych otrzyma ??cznie 56 ?wi?tokrzyskich samorz?d?w na inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej. ?rodki pomog? m.in. wyposa?y? ?wietlice czy wyremontowa? remizy stra?ackie. W?adze gmin podpisa?y umowy z przedstawicielami zarz?du wojew?dztwa na dofinansowanie projekt?w.

Elektroniczne deklaracje podatkowych p?atnik?w CIT i PIT trzeba b?dzie sk?ada??

P?atnicy podatku PIT oraz niekt?rzy p?atnicy CIT b?d? musieli sk?ada? elektroniczne deklaracje podatkowe - wynika z projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od os?b fizycznych, kt?rym we wtorek ma zaj?? si? rz?d. Porz?dek obrad rz?du przewiduje, ?e przedmiotem posiedzenia b?dzie m.in. przygotowany przez Ministerstwo Finans?w projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od os?b fizycznych oraz innych ustaw.