G??wne wiadomo?ci

NBP pokaza? banknot 500 z?

Nowym papierem b?dziemy mogli p?aci? od lutego 2017 r. Narodowy Bank Polski rozpocz?? prac? nad banknotem 500 z? w czerwcu ubieg?ego roku, przy okazji prezentacji zmodernizowanej dwustuz?ot?wki. Jak czytamy na stronie NBP, bank centralny w ostatnim czasie odnotowuje wysoki popyt na banknoty o wysokich nomina?ach. Emisja pi??setki jest odpowiedzi? na to zjawisko.

Na inwestycje na ?wi?tokrzyskiej wsi – milion z?otych

Milion z?otych otrzyma ??cznie 56 ?wi?tokrzyskich samorz?d?w na inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej. ?rodki pomog? m.in. wyposa?y? ?wietlice czy wyremontowa? remizy stra?ackie. W?adze gmin podpisa?y umowy z przedstawicielami zarz?du wojew?dztwa na dofinansowanie projekt?w.

Google Bank i Apple Bank?

W ci?gu najbli?szych kilku lat w ?wiecie finans?w oczekuje si? rewolucji technologicznej, wraz z pojawieniem si? Google Bank i Apple Bank. Tak? opini? wyrazi?y badaczy Deutsche Bank. Analitycy bankowi uwa?aj?, ?e tradycyjnym instytucjam finansowym jest bardzo trudno konkurowa? z IT-gigantami Google i Apple. W wyniku swojego zacofania technologicznego banki straci?y znaczn? cz??? rynku. Dzi? tradycyjne banki zwracaj? wystarczaj?c? uwag? na rozw?j nowych ...

Samborzec: poszukiwania gazu i ropy naftowej

Rozpocz??y si? badania sejsmiczne, maj?ce wykaza?, czy w gminie Samborzec (?wi?tokrzyskie) s? z?o?a ropy naftowej i gazu ziemnego. „W ubieg?ym roku uzyskali?my dwie koncesje, Sandomierz i Nisko, na poszukiwanie z??? konwencjonalnych, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego. Tereny na pograniczu wojew?dztwa ?wi?tokrzyskiego i podkarpackiego wybrali?my na podstawie wnikliwej analizy geologicznej. W czwartek rozpocz??y si? wst?pne badania sejsmiczne terenu, kt?re potrwaj? ...

40 tys. z? dla bezrobotnego na za?o?enie firmy

Po 40 tys. z? dotacji mog? dosta? osoby bezrobotne z Warmii i Mazur, kt?re chc? za?o?y? firm? i rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?. Wnioski do punktu rekrutacyjnego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us?ug w Olsztynie zainteresowani mog? sk?ada? od pi?tku do 9 marca. Jak powiedzia?a PAP koordynator projektu Monika Mazgaj program jest skierowany do os?b, kt?re w ostatnich 6 miesi?cach utraci?y prac? ...

Bank nie zawsze mo?e zablokowa? konto d?u?nika

Bank nie mo?e odm?wi? wyp?aty pieni?dzy, je?eli d?u?nik, zalegaj?cy na przyk?ad z zap?at? podatku lub mandatu, ma na swoim rachunku wi?cej pieni?dzy ni? wynosi kwota zaj?ta na sp?at? d?ugu - wyja?ni?a Komisja Nadzoru Finansowego. Z takimi w?a?nie utrudnieniami spotykaj? si? osoby, kt?rym bank blokuje dost?p do konta, nawet gdy zalegaj? z zap?at? niewielkiego mandatu. Alarmowa? o tym w sierpniu pose? ...

80 tys. os?b jest zagro?onych bankructwem

Nadmierne zad?u?enie w Polsce jest ju? faktem, cho? na razie dotyczy tylko kredyt?w konsumpcyjnych - wynika z opracowania Krajowego Rejestru D?ug?w przes?anego IAR. Co najmniej 80 tysi?cy os?b jest zagro?onych bankructwem. Warto?? niesp?acanych w terminie rat kredyt?w bankowych przekracza 31 miliard?w z?otych. Z tego powodu w ubieg?ym roku banki spisa?y na straty ponad 7 miliard?w z?otych. Chodzi g??wnie o ...

W marcu ceny mieszka? najbardziej spad?y w Katowicach

W marcu mieszkania na rynku wt?rnym najbardziej potania?y w Katowicach, ?odzi, Olsztynie i Opolu - wynika z raportu przygotowanego przez serwis nieruchomo?ci i doradc?w finansowych. W Katowicach cena metra kwadratowego mieszkania spad?a w marcu 2011 roku w por?wnaniu z lutym 2011 r. o 2,6 proc. - do 4089 z?. Druga pod wzgl?dem spadk?w cen by?a ??d? (0,7 proc.) ...

Sejm za poprawkami Senatu dotycz?cymi tworzenia sp??ek przez internet

Sejm zgodzi? si? w pi?tek na poprawki Senatu do nowelizacji kodeks?w: sp??ek handlowych i cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym (KRS). Dotycz? one m.in. powo?ywania sp??ek przez internet. Senat wprowadzi? dziewi?? poprawek do nowelizacji; wszystkie uzyska?y w pi?tek pozytywn? opini? Sejmu. Zgodnie z jedn? z poprawek, umowa sp??ki powo?ywanej przez internet b?dzie skutecznie zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego ...

ZUS: klienci pozytywnie oceniaj? nasze us?ugi

Ponad po?owa petent?w (57 proc.) pozytywnie ocenia obs?ug? klienta przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych, negatywnie - 12 proc. – wynika z badania Millward Brown SMG/KRC przeprowadzonego dla tej instytucji. Jak wynika z sonda?u telefonicznego przedstawionego na ?rodowej konferencji prasowej, bardzo dobrze o obs?udze wypowiada si? 17 proc. respondent?w, 40 proc. – raczej dobrze. Za? niezadowoleni, dziel? si? na 8 proc. oceniaj?cych ...