G??wne wiadomo?ci

Inwestycje zagraniczne wzrosn? o 42 proc.

886 mln euro osi?gn? w 2011 roku bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w wojew?dztwie ma?opolskim, b?d? o 42 proc. wy?sze w stosunku do roku ubieg?ego - prognozuje Ma?opolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG) w opublikowanym raporcie. Wed?ug prognoz opublikowanych we wtorkowym raporcie Ma?opolskiego Obserwatorium Gospodarki (MOG), bezpo?rednie inwestycje zagraniczne w wojew?dztwie ma?opolskim w 2011 r. maj? wynie?? 886 mln euro, czyli b?d? o 42 ...

VAT na ksi??ki: wydawcy czuj? si? oszukani

Zastosowana przez Ministerstwo Finans?w interpretacja rozporz?dzenia o okresie przej?ciowym po wprowadzeniu 1 stycznia 2011 roku podatku VAT na ksi??ki przyczyni si? do powstania chaosu na rynku - napisali w li?cie otwartym wydawcy i ksi?garze. Od 1 stycznia 2011 roku w Polsce obowi?zuje 5-procentowa stawka podatku VAT na ksi??ki. Organizacje bran?owe wydawc?w i ksi?garzy przez kilka miesi?cy prowadzi?y z Ministerstwem Finans?w ...

Euro 2012 to szansa na zmian? wizerunku Polak?w

- Wszyscy jeste?my gospodarzami - podkre?la? dyrektor ds. operacyjnych i prokurent sp??ki PL.2012 Wojciech Folejewski, m?wi?c o zbli?aj?cych si? Mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej, kt?re Polska wsp??organizuje z Ukrain?. Niestety, obecnie wiedza spodziewanych go?ci na temat Polski nie napawa optymizmem. Sp??ka PL.2012, kt?ra nadzoruje przygotowania do Euro 2012 w Polsce, podczas IV konferencji PressEuro w Warszawie przedstawi?a wyniki bada? ...

Analitycy: ceny paliw na stacjach ustabilizuj? si?

W przysz?ym tygodniu ceny paliw na stacjach utrzymaj? si? na podobnym poziomie jak obecnie - przewiduj? eksperci portalu e-petrol.pl i biura Reflex. Za litr benzyny 95 zap?acimy 4,50-4,57 z?, oleju nap?dowego ok. 4,32-4,43 z?, a autogazu 2,30-2,40 z?. W mijaj?cym tygodniu na stacjach benzynowych mo?na by?o zaobserwowa? podwy?ki cen benzyny i oleju nap?dowego. ?rednie ceny detaliczne ukszta?towa?y si? na poziomach ...

Kobiety za kierownic? autocystern w sp??ce Orlen Transport

Orlen Transport, sp??ka PKN Orlen, b?d?ca najwi?kszym w Polsce przewo?nikiem materia??w niebezpiecznych, ma nowych kierowc?w - dwie kobiety. Kolejne panie, kt?re chcia?yby zosta? kierowcami, mog? zg?asza? si? do sp??ki.

Kszta?t zaczerpni?ty z herbu

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczn? si? prace zwi?zane z budow? najwi?kszego obiektu handlowego w Kielcach. W ci?gu dw?ch lat w centrum miasta powstanie architektoniczna korona - w przeno?nym i dos?ownym znaczeniu. 66% mieszka?c?w jest ZA.

Przebudowa systemu komunikacyjnego wok?? Sky Tower we Wroc?awiu

LC Corp Sky Tower, inwestor najwy?szego budynku mieszkalnego we Wroc?awiu, rozpoczyna przebudow? systemu komunikacyjnego w centrum miasta. Koszt inwestycji wyniesie 40 mln z?. Przebudowa zostanie zako?czona w 2011 r. Pierwszy etap przebudowy wroc?awskich ulic: Powsta?c?w ?l?skich, Wielkiej, Gwia?dzistej i Szcz??liwej oraz prac dotycz?cych sieci i przy??czy Sky Tower rozpocznie si? 26 czerwca i potrwa do ko?ca wakacji.

Apteki tylko dla farmaceut?w

Samorz?d aptekarski chce, aby apteki mog?y nale?e? wy??cznie do farmaceut?w, domaga si? tak?e wprowadzenia limit?w przy uruchamianiu nowych plac?wek. Naczelna Izba Aptekarska przedstawia?a te postulaty ju? wcze?niej, ale bez rezultatu. Urz?dnicy Ministerstwa Zdrowia twierdzili, ?e wprowadzenie tych pomys??w w ?ycie by?oby niezgodne z prawem Unii Europejskiej, bo preferowa?oby jedn? z grup, kosztem innych.

Gminy ?ataj? bud?et fotoradarami

Dla wielu samorz?d?w fotoradary sta?y si? maszynk? do zarabiania pieni?dzy, a pomagaj? im w tym prywatne firmy, przy okazji ?ami?c prawo. Sta?o si? to mo?liwe od 2004 roku, kiedy to stra?nicy miejscy dostali prawo u?ywania fotoradar?w do rejestrowania wykrocze? drogowych.

Dlaczego Polska jest zielon? wysp? na oceanie kryzysu?

Liberalna doktryna g?osi, ?e kryzys jako ogie? oczyszcza firmy z niepotrzebnych koszt?w, a rynek ze s?abych firm. Jednak wi?kszo?? polskich przedsi?biorc?w dowiod?a w ub. roku, ?e nie trzeba zgliszczy, aby si? rozwija?. Ju? by?o wszystko pouk?adane i poszufladkowane. Wiedzieli?my, ?e w ci?gu ka?dych dw?ch dekad z list stu najwi?kszych ?wiatowych korporacji znika niemal po?owa. Tymczasem w ub.r. kryzys zmi?t? z ...