G??wne wiadomo?ci

Sp??ki w?glowe mog? stara? si? o 400 mln z? na inwestycje

Sp??ki w?glowe mog? ubiega? si? w tym roku o 400 mln z? bud?etowych dotacji na dofinansowanie inwestycji. Przed kilkoma dniami Komisja Europejska zatwierdzi?a umo?liwiaj?cy to program. Pieni?dze b?d? rozdzielane w drodze konkurs?w. Program pomocy inwestycyjnej dla sektora g?rnictwa w?gla kamiennego przedstawi? w Brukseli polski rz?d. Aby jego realizacja by?a mo?liwa, Komisja musia?a uzna? go za zgodny z traktatem o funkcjonowaniu ...

Cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej sta?o si? “kotwic? dla gospodarki”

Zdaniem ministra do spraw europejskich, Miko?aja Dowgielewicza, cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej przynios?o Polsce same korzy?ci. Sta?o si? "kotwic? dla gospodarki", pozwoli?o zmniejszy? dystans cywilizacyjny do zamo?nej, "starej", Europy, otworzy?o granice, poprawi?o bilans handlowy, a fundusze pomocowe zabezpieczy?y przed kryzysem. Miko?aj Dowgielewicz podkre?li?, ?e jeste?my krajem zdecydowanie nowocze?niejszym i bogatszym. Przypomnia?, ?e w zesz?ym roku Polska sta?a si? si?dm? gospodark? ...

Najem nie musi by? tak drogi

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego to spory wydatek. Tymczasem mo?na go unikn??. Jak wylicza dziennik, trzeba op?aci? wynagrodzenie notariusza oraz za opracowanie ?wiadectwa energetycznego. Wi?kszo?ci koszt?w, kt?re mog? si?ga? nawet kilku tysi?cy z?otych, mo?na jednak unikn??. Wystarczy, ?e wynajmuj?cy porozumie si? z najemc?. Mo?e by? to op?acalne, zw?aszcza je?li chodzi o sporz?dzenie ?wiadectwa energetycznego, kt?rego najemca mo?e, ale nie musi za??da? ...

Wulkan parali?uje europejsk? gospodark?

?ycie gospodarcze w Europie praktycznie zamar?o, bo nawet takie wydarzenia, jak targi w Londynie czy Mediolanie oraz rozmowy w sprawie pakietu ratunkowego dla Grecji nie mog? liczy? na frekwencj?, zosta?y prze?o?one b?d? odwo?ane z powodu py?u wulkanicznego, kt?ry sparali?owa? ruch lotniczy.

Na uroczysto?ci lepiej jecha? poci?gami

Policja apeluje, by osoby wybieraj?ce si? na pogrzeb pary prezydenckiej w Krakowie i warszawskie uroczysto?ci ?a?obne za ofiary katastrofy pod Smole?skiem korzysta?y z poci?g?w. Na trasach dojazdowych do miast i w samych miastach mog? by? du?e utrudnienia w ruchu.

Deweloperzy na kraw?dzi

Rz?d zapewnia "Przetrwali?my kryzys, a gospodarka jest pod kontrol?". Media informuj?, ?e wkr?tce polska gospodarka przegoni niemieck?. Minister finans?w zapewnia, ?e wszyscy pokochali i zapragn?li z?otego. W lipcu wykonamy ca?o?? deficytu zak?adanego na ten rok na poziomie 52 mld z?. P??niej podobno b?dzie tylko lepiej. Kto tego nie rozumie, ten wyginie pono? jak dinozaury.

Korupcja w wywiadzie skarbowym

Urz?dnicy resortu finans?w za ?ap?wki przekazywali tajne informacje mi?dzy innymi prywatnemu detektywowi - ustali?a "Rzeczpospolita". Gazeta pisze, ?e Markowi N., g??wnemu specjali?cie w Departamencie Wywiadu Skarbowego w Ministerstwie Finans?w, i jego kole?ance Prokuratura Apelacyjna w Gda?sku zarzuci?a wzi?cie prawie 7 tysi?cy z?otych ?ap?wki. Oboje s? w areszcie. Grozi im do dziesi?ciu lat wi?zienia. Zdaniem informator?w gazety, zatrzymani na ?ap?wkach mogli ...

Polski port lotniczy w Berlinie

Czy jest jeszcze sens my?le? o centralnym porcie lotniczym dla Polski? Niemcy ju? ko?cz? budow? megalotniska pod Berlinem. Pasa?er?w b?d? tam dostarcza? Pozna?, Wroc?aw i warszawskie Ok?cie - pisze "Gazeta Wyborcza".