Nowo??

Stadion Narodowy w Warszawie pomie?ci wi?cej kibic?w

Doskona?e wie?ci nadchodz? z budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, kt?ry b?dzie jedn? z aren Euro 2012. Stadion Narodowy b?dzie m?g? pomie?ci? ponad 58 tys. widz?w. To o blisko trzy tysi?ce wi?cej miejsc, ni? pierwotnie zak?adano w projekcie. Obiekt budowany z my?l? o mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej zamiast pierwotnych 55 920 miejsc, pomie?ci ich blisko trzy tysi?ce wi?cej - poinformowali ...

30 kandydat?w do zarz?du TVP

30 os?b startuje w konkursie na cz?onk?w zarz?du TVP. W pi?tek rada nadzorcza sp??ki otworzy?a koperty ze zg?oszeniami. Nazwisk kandydat?w na razie nie ujawniono. Jak uda?o si? dowiedzie? PAP, kandydatury zg?osili na pewno: obecny p.o. prezes TVP Juliusz Braun (kandyduje ze wskazaniem na prezesa) oraz obecny wiceminister rolnictwa Marian Zalewski (na cz?onka zarz?du). Obaj potwierdzili PAP, ?e kandyduj?.

Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro

Polska mog?aby przyst?pi? do EMU, kiedy struktury instytucjonalne strefy euro by?yby naprawione. Naprawa ta nie nast?pi szybko, zatem Polska nie przyst?pi szybko do strefy euro - poinformowa? minister finans?w Jacek Rostowski.

PKP SA chc? sprzeda? nieruchomo?ci za 200 mln z?

W 2011 r. kolejarze chcieliby sprzeda? nieruchomo?ci o warto?ci co najmniej 200 mln z?otych. W zesz?ym roku PKP SA rozstrzygn??y 131 przetarg?w na nieruchomo?ci i grunty o warto?ci ok. 121,5 mln z?. Sprzeda? nieruchomo?ci ma by? jednym ze sposob?w na uporanie si? z historycznym d?ugiem PKP, kt?ry wynosi obecnie ok. 4,5 mld z?. Obs?uga tego d?ugu jest zadaniem sp??ki-matki Grupy ...

Deficyt sektora publicznego wyni?s? 8 proc. PKB

NBP szacuje, ze deficyt sektora finans?w publicznych w 2010 roku wyni?s? w Polsce ok. 8 proc. PKB, jednocze?nie NBP ocenia, ?e skala dzia?a? konsolidacyjnych w sektorze finans?w publicznych wynosi ok. 1 pkt proc PKB. "Deficyt sektora finans?w publicznych w Polsce w 2010 r. wyni?s? ok. 8 proc. PKB wobec 7,2 proc. PKB w 2009 r., co by?o zwi?zane m.in. z ...

MI: w styczniu rz?d ma zaj?? si? projektem programu budowy dr?g

Pod koniec stycznia projekt Programu Budowy Dr?g Krajowych na lata 2011-2015 ma trafi? pod obrady Rady Ministr?w - poinformowa? we wtorek PAP rzecznik resortu infrastruktury Miko?aj Karpi?ski. "Konsultacje spo?eczne zosta?y zako?czone. W tej chwili trwa analiza i weryfikacja zg?oszonych wniosk?w i zapyta?" - powiedzia? Karpi?ski. Doda?, ?e w ramach konsultacji spo?ecznych wp?yn??o kilka tysi?cy zapyta?, uwag, wniosk?w i petycji.

Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wynios?y 22,156 mld z?

Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wynios?y 22,156 mld z?, co daje 88,6 proc. przychod?w planowanych na ubieg?y rok w wysoko?ci 25 mld z? - poinformowa?o Ministerstwo Skarbu Pa?stwa w komunikacie.

PLK przygotowuje rewitalizacj? linii z Katowic do Sosnowca J?zora

Sp??ka PKP Polskie Linie Kolejowe zg?osi?a do resortu infrastruktury projekt rewitalizacji linii kolejowej Katowice - Krak?w na odcinku od Katowic do Sosnowca J?zora. Warta ok. 280 mln z? inwestycja ma zosta? sfinansowana m.in. dzi?ki ?rodkom zaoszcz?dzonym na unijnych projektach modernizacji tras kolejowych - takich, jak kompleksowa przebudowa s?siedniego odcinka tej samej linii mi?dzy Sosnowcem J?zorem a Krakowem.

Produkcja przemys?owa w pa?dzierniku wzros?a o 8,0 proc.

Produkcja przemys?owa w pa?dzierniku wzros?a o 8,0 proc. rok do roku, po wzro?cie o 11,8 proc. rok do roku we wrze?niu, a w por?wnaniu z poprzednim miesi?cem spad?a o 1,6 proc. - poinformowa? w pi?tek G??wny Urz?d Statystyczny. Produkcja przemys?owa wyr?wnana sezonowo wzros?a w pa?dzierniku rok do roku o 11,2 proc., a miesi?c do miesi?ca spad?a o 0,6 proc.

ZUS do ko?ca roku sp?aci 1,51 mld z? kredytu w bankach komercyjnych

Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych sp?aci do ko?ca tego roku zad?u?enie w bankach komercyjnych wynosz?ce 1,51 mld z? - poinformowa?a minister pracy i polityki spo?ecznej Jolanta Fedak. "W kwestii kredyt?w zaci?ganych przez ZUS informuj?, ?e obecne zad?u?enie Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych z tytu?u wykorzystania linii kredytowych wynosi 1.510,0 mln z?.