Nowo??

Co pi?ty Polak dop?aci za leczenie, by omin?? kolejki

"Gdyby na prywatne ubezpieczenie zdecydowa?o si? milion os?b, to miesi?czna sk?adka kosztowa?oby ok. 50 z? - szacuje prezes jednej z najwi?kszych w kraju firm ubezpieczeniowych.

GDDKiA wnioskuje o kolejne pieni?dze z UE na inwestycje drogowe

Generalna Dyrekcja Dr?g Krajowych i Autostrad wyst?pi?a o blisko 34 mld z? unijnego dofinansowania na inwestycje drogowe, warte 58 mld z? - poinformowa?a w czwartek GDDKiA. "GDDKiA otrzyma?a ju? wsparcie dla ponad po?owy z tych projekt?w i podpisa?a umowy na dofinansowanie prawie 30 inwestycji, wartych ??cznie 40 mld z?otych, z czego niemal 30 mld z? zrefunduje UE" - czytamy w komunikacie. Dyrekcja ...

Za maj?tek stoczni Gdynia uzyskano prawie 214 mln z? netto

Za maj?tek stoczni Gdynia o ??cznej warto?ci ponad 166 mln z? podczas ?rodowej licytacji uzyskano prawie 214 mln z? netto - poinformowa? dziennikarzy zarz?dca kompensacji stoczni Roman Nojszewski.

Zapa?? na rynku opcji walutowych

?wiatowym rynek walutowy ro?nie, dynamicznie zwi?kszaj?c obroty, podczas gdy w Polsce widoczna jest zapa??, szczeg?lnie je?li chodzi o opcje walutowe.

Unijne pieni?dze na morski brzeg i sie? kanalizacyjn?

211 mln z? unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko otrzymaj? Urz?d Morski w S?upsku (Pomorskie) i sp??ka "P?onia" z Barlinka (Zachodniopomorskie) na zabezpieczenie brzegu morskiego oraz budow? sieci kanalizacyjnej. Wiceminister ?rodowiska Stanis?aw Gaw?owski podpisa? w poniedzia?ek w Koszalinie (Zachodniopomorskie) decyzje potwierdzaj?ce dofinansowanie obu inwestycji z unijnych funduszy.

PKP Cargo robi porz?dek ze starymi lokomotywami

Jak dowiedzia? si? „Rynek Kolejowy”, od pocz?tku roku w PKP Cargo trwa szeroko zakrojona akcja kasacji zb?dnego taboru, czyli lokomotyw i wagon?w, od lat odstawionych przy lokomotywowniach. Mo?e ona obj?? nawet ok. 5 tys. wagon?w i ok. 200 lokomotyw. Przewo?nik t?umaczy to potrzeb? uporz?dkowania taboru i wysokimi kosztami jego stacjonowania, ale pojawiaj? si? te? g?osy, ?e jest to zwyk?e marnotrawstwo.

Pracodawcy przeciwko zabieraniu pieni?dzy z FRD

Propozycja rz?du, by ju? w 2010 r. zabra? z Funduszu Rezerwy Demograficznej i przeznaczy? na bie??ce wyp?aty rent i emerytur 7,5 mld z? jest dzia?aniem przedwczesnym i kr?tkowzrocznym - oceniaj? eksperci organizacji Pracodawcy RP.

Kolej? z Warszawy nad morze szybciej dopiero w 2012 r.

Najwcze?niej w 2012 roku znacznie skr?ci si? czas przejazdu kolej? z Warszawy do Tr?jmiasta. Ju? trzeci rok trwa generalna modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku mi?dzy stolic? a Gdyni?. Koordynuje j? sp??ka PKP Polskie Linie Kolejowe, odpowiadaj?ca za infrastruktur?. Obecnie czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Gdyni G??wnej Osobowej wynosi oko?o sze?ciu godzin. Rzecznik sp??ki PKP Polskie Linie Kolejowe Krzysztof ?a?cucki ...

Jak nie da? si? oszuka?. Konsument na wakacjach

Zacz?? si? sezon urlop?w – czas ?niw dla biur podr??y, ale te? wzmo?onej pracy centr?w konsumenckich. Co roku bowiem ogromna cz??? turyst?w wraca z wakacji rozczarowana, niezadowolona czy wr?cz oszukana. Oto, jakie prawa ma konsument na wakacjach.

Od poniedzia?ku reklamy maj? by? cichsze

Reklamy w radiu i telewizji nie mog? by? g?o?niejsze ni? poprzedzaj?ce je programy. Od poniedzia?ku nadawcy b?d? z tego rozliczani przez Krajow? Rad? Radiofonii i Telewizji. Je?li reklamy b?d? zbyt g?o?ne, nadawc?w dotkn? kary finansowe.