Nowo??

Inwestorzy: dla 61 proc. katowiczan przebudowa dworca PKP

61 proc. mieszka?c?w Katowic uwa?a, ?e przebudowa dworca kolejowego w tym mie?cie jest najwa?niejsz? kwesti? dla jego rozwoju - poinformowali przedstawiciele firm odpowiedzialnych za t? inwestycj?, powo?uj?c si? na zam?wione przez nich badanie TNS OBOP. Nowy budynek katowickiego dworca ma zosta? oddany do u?ytku w maju 2012 r. Obecnie na ty?ach dzisiejszego obiektu i pod czwartym peronem powstaje przygotowywany na ...

Pomidorowa wojna spo?ywczych gigant?w

Prawdziw? burz? rozp?ta?y du?e prasowe og?oszenia, w kt?rych ?owicki koncern Agros Nova przeprasza Heinz Polska za wprowadzanie klient?w w b??d. Sp?r dotyczy reklam koncentratu pomidorowego ?owicz. S?k w tym, ?e og?oszenie zleci?a i op?aci?a firma Heinz - ?wiatowy potentat spo?ywczy. W ten spos?b Heinz sam przeprosi? si? w imieniu konkurencji. Agros Nova to si? nie spodoba?o i zapowiada ...

Sp??ki nie boj? si? prognozowa?

Gie?dowe sp??ki z optymizmem patrz? w przysz?o?? - taki wniosek mo?na wysnu? z lektury 27 opublikowanych do tej pory prognoz wynik?w finansowych na 2010 rok.

Ma?opolska: straty w obwa?owaniach mog? przekroczy? 300 mln z?

Ponad 300 mln z? mog? wynie?? straty w wa?ach przeciwpowodziowych i urz?dzeniach wodnych w Ma?opolsce po przej?ciu powodzi - poda? w poniedzia?ek Urz?d Marsza?kowski Wojew?dztwa Ma?opolskiego. Urz?dnicy zastrzegaj?, ?e ca?kowity rozmiar zniszcze? nie zosta? jeszcze w pe?ni oszacowany; b?dzie to mo?liwe dopiero po opadni?ciu wody. Jednak ju? teraz Ma?opolski Zarz?d Melioracji i Urz?dze? Wodnych szacuje, ?e tegoroczne straty b?d? wy?sze ...

Kaczy?ski chce stworzy? “now? fal? polskiego kapitalizmu”

Nale?y przeci?? w?z?y gordyjskie, kt?re blokuj? rozw?j Polski, aby?my mogli szybko p?j?? do przodu - powiedzia? w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes PiS Jaros?aw Kaczy?ski. Uwa?a, ?e w celu zreformowania pa?stwa nale?y wypracowa? ponadpartyjny kompromis. Owe w?z?y gordyjskie to jego zdaniem sprawy, kt?rych od lat nie udawa?o si? rozwi?za?: budowa autostrad i dr?g ekspresowych, rozw?j cywilizacyjny wsi, wspomaganie budownictwa, zmniejszenie ...

Rolnicy: robi si? niebezpiecznie

Za s?o?cem t?skni? nie tylko mieszka?cy miast, ale tak?e rolnicy. Ci ostatni z coraz wi?kszym niepokojem spogl?daj? w niebo. Rolnicy z powiatu kolskiego w Wielkopolsce obawiaj? si?, ?e je?li deszcz nie przestanie pada? to zim? zabraknie paszy dla zwierz?t.

Deficyt na rachunku obrot?w bie?. 559 mln euro w marcu

Na rachunku obrot?w bie??cych w marcu br. odnotowano deficyt w wysoko?ci 559 mln euro wobec 155 mln euro nadwy?ki miesi?c wcze?niej i wobec 131 mln euro deficytu rok wcze?niej, poda? Narodowy Bank Polski w komunikacie w poniedzia?ek.

Hipoteki: panika niewskazana

4,86 z? musia?oby kosztowa? euro, a 4,05 z? frank szwajcarski, aby raty zaci?gni?tego miesi?c temu kredytu w tych walutach i w z?otym zr?wna?y si?. Kto p?aci rat? na pocz?tku miesi?ca, mia? w ubieg?ym tygodniu twardy orzech do zgryzienia. W ci?gu tygodnia euro zdro?a?o o prawie 8,5 proc., a frank o nawet 10,6 procent. Na szcz??cie sytuacja szybko si? odwr?ci?a ...

Prze?om na polskim rynku pracy

Do jesieni znajdzie prac? od 200-do 250 tysi?cy bezrobotnych. Wed?ug ministerstwa pracy, bezrobocie spad?o w kwietniu do poziomu 12 i trzech dziesi?tych procent. "To dobre wiadomo?ci, bo jest to spadek podobny do tych, jakie mieli?my w czasach wysokiej koniunktury" - uwa?a Maciej Krak, ekonomista Fundacji CASE. Jego zdaniem, to kolejny sygna? poprawy sytuacji w gospodarce.

Urz?d Komunikacji Elektronicznej przestrzega przed drogimi sms

"Chcesz pozna? sw?j horoskop? Wy?lij sms na numer..." - oferty tego typu mo?na znale?? na wielu stronach internetowych. Taki sms mo?e kosztowa? ponad 40 z? - przestrzega Urz?d Komunikacji Elektronicznej. Opr?cz horoskopu kilkana?cie lub kilkadziesi?t z?otych mo?na zap?aci? za sms, kt?rego wysy?amy by pozna? swoje IQ, wzi?? udzia? w konkursie, czy uzyska? dost?p do zasob?w okre?lonego portalu internetowego. Informacja o ...