Nowo??

Kolejki po akcje PZU

Do biura maklerskiego najlepiej przyj?? rano z got?wk? potrzebn? na zapisanie si? do zakupu akcji PZU. ?roda to ostatni dzie?, w kt?rym inwestorzy indywidualni mog? dokona? zapisu na akcje prywatyzowanego giganta ubezpieczeniowego. Zainteresowanie jest spore, a czas oczekiwania w sto?ecznych biurach maklerskich we wtorek waha? si? od 1,5 do 3 godzin.

“Wolno?? i Prawda” – przem?wienie Prezydenta Lecha Kaczy?skiego z 10 kwietnia

Przem?wienie przygotowywane przez Lecha Kaczy?skiego na uroczysto?ci 10 kwietnia 2010 roku. Zmar?y tragicznie prezydent nie zd??y? go wyg?osi?. Wcze?niej jako ostateczn? wersj? przem?wienia cytowano omy?kowo przygotowany 3 kwietnia list do Rodzin Katy?skich.

Media bez reklam

Z medi?w znik?y reklamy. To dotkliwe zw?aszcza dla medi?w elektronicznych, kt?re - w odr??nieniu od gazet - nie mog? zrekompensowa? cz??ci utraconych przychod?w np. sprzeda?? nekrolog?w.

Eksperci: nie trzeba si? obawia? ataku na polsk? walut?

Nawet je?eli ze wzgl?du na zmian? na stanowisku prezesa NBP dosz?oby do ataku spekulacyjnego na polsk? walut?, to zachwianie kursu nie powinno by? du?e ani d?ugotrwa?e - uwa?aj? eksperci.

Sopot poka?e, jak robi? gaz z morskich glon?w

Budowa biogazowni to ostatnio modny temat i propozycja g??wnie dla gmin wiejskich. Spotyka si? z sympati? r?wnie? w miastach - dowodem mo?e by? uzdrowisko Sopot. To miasto, wsp?lnie z polskimi i szwedzkimi naukowcami, innymi miastami oraz uniwersytetami realizuje projekt badawczy, po kt?rego urzeczywistnieniu by? mo?e w mie?cie lub jego pobli?u powstanie w?a?nie biogazownia. Unikatem w tym przedsi?wzi?ciu s?... morskie ...

Chi?czycy wybuduj? obwodnic? Krakowa?

China Development Bank to instytucja finansowa, kt?ra jest zainteresowana budow? brakuj?cych odcink?w trzeciej obwodnicy Krakowa, a wi?c tras: Zwierzynieckiej, Pychowickiej i ?agiewnickiej.

Prezydent podpisa? trzy nowelizacje ustaw podatkowych

Prezydent Lech Kaczy?ski podpisa? w czwartek trzy nowelizacje ustaw podatkowych. Przewiduj? one m.in. na?o?enie nowych obowi?zk?w informacyjnych na organy podatkowe, przy jednoczesnym odci??eniu podatnik?w. Chodzi o zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o VAT oraz ustawach o CIT i PIT. Przepisy przygotowa?a sejmowa komisja "Przyjazne Pa?stwo".

Wsp?lne sieci gazowe Bia?orusi i Polski

Wed?ug bia?oruskiej agencji Bie?ta Polska i Bia?oru? s? zainteresowane po??czeniem sieci gazowych. Rozmowy na ten temat prowadzone s? na szczeblu rz?d?w w Mi?sku i Warszawie. Obu krajom zale?y r?wnie? na dywersyfikacji dostaw b??kitnego paliwa.

Fundacje inwestuj? coraz wi?cej

W rozmowie z "Parkietem" wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Tomasz Perkowski, odpowiedzialny m.in. za inwestycje kapita?owe, ujawni?, i? w r??ne instrumenty finansowe fundacja ma obecnie zainwestowane ponad 360 mln z?. Z tego za oko?o 60 mln z? kupi?a na w?asny rachunek obligacje skarbowe.

Tr?jmiejskie porty czekaj? na wielkie inwestycje

W najbli?szych pi?ciu latach w portach morskich w Gda?sku i Gdyni b?d? kontynuowane wielkie inwestycje portowe, w tym zwi?kszaj?ce dost?p do nich od strony l?du i morza. Zbudowanie dwutorowego mostu kolejowego nad Wis?? Martw?, kt?ry zast?pi stary i wyeksploatowany, jednotorowy most obrotowy na gda?skiej Przer?bce, b?dzie jedn? z licznych inwestycji portowych w Tr?jmie?cie.