bank

Google Bank i Apple Bank?

W ci?gu najbli?szych kilku lat w ?wiecie finans?w oczekuje si? rewolucji technologicznej, wraz z pojawieniem si? Google Bank i Apple Bank. Tak? opini? wyrazi?y badaczy Deutsche Bank. Analitycy bankowi uwa?aj?, ?e tradycyjnym instytucjam finansowym jest bardzo trudno konkurowa? z IT-gigantami Google i Apple. W wyniku swojego zacofania technologicznego banki straci?y znaczn? cz??? rynku. Dzi? tradycyjne banki zwracaj? wystarczaj?c? uwag? na rozw?j nowych ...

Bank nie zawsze mo?e zablokowa? konto d?u?nika

Bank nie mo?e odm?wi? wyp?aty pieni?dzy, je?eli d?u?nik, zalegaj?cy na przyk?ad z zap?at? podatku lub mandatu, ma na swoim rachunku wi?cej pieni?dzy ni? wynosi kwota zaj?ta na sp?at? d?ugu - wyja?ni?a Komisja Nadzoru Finansowego. Z takimi w?a?nie utrudnieniami spotykaj? si? osoby, kt?rym bank blokuje dost?p do konta, nawet gdy zalegaj? z zap?at? niewielkiego mandatu. Alarmowa? o tym w sierpniu pose? ...