bezrobotny

40 tys. z? dla bezrobotnego na za?o?enie firmy

Po 40 tys. z? dotacji mog? dosta? osoby bezrobotne z Warmii i Mazur, kt?re chc? za?o?y? firm? i rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?. Wnioski do punktu rekrutacyjnego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us?ug w Olsztynie zainteresowani mog? sk?ada? od pi?tku do 9 marca. Jak powiedzia?a PAP koordynator projektu Monika Mazgaj program jest skierowany do os?b, kt?re w ostatnich 6 miesi?cach utraci?y prac? ...