GUS

Niepokoj?cy trend na rynku pracy

Przeci?tne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw w marcu br. wzros?o o 3,0% r/r, za? zatrudnienie w przedsi?biorstwach zmniejszy?o si? o 1,0% r/r, poda? G??wny Urz?d Statystyczny (GUS). To ju? 9. miesi?c z rz?du, kiedy zatrudnienie w przedsi?biorstwach spada. W uj?ciu miesi?cznym, przeci?tne wynagrodzenie spad?o o 0,1% i wynios?o 3.830,89 z?. Natomiast zatrudnienie w przedsi?biorstwach zmniejszy?o si? o 0,2% m/m i wynios?o ...