konto

Bank nie zawsze mo?e zablokowa? konto d?u?nika

Bank nie mo?e odm?wi? wyp?aty pieni?dzy, je?eli d?u?nik, zalegaj?cy na przyk?ad z zap?at? podatku lub mandatu, ma na swoim rachunku wi?cej pieni?dzy ni? wynosi kwota zaj?ta na sp?at? d?ugu - wyja?ni?a Komisja Nadzoru Finansowego. Z takimi w?a?nie utrudnieniami spotykaj? si? osoby, kt?rym bank blokuje dost?p do konta, nawet gdy zalegaj? z zap?at? niewielkiego mandatu. Alarmowa? o tym w sierpniu pose? ...